Projekt "Szkoła przyjazna uczniom"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Spotkanie podsumowujące projekt

Zakończył się projekt "Szkoła przyjazna uczniom" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu to 01.10.2013 r. - 31.05.2015 r. Skierowany był do ponad 100 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bukowie. Projektodawcą była Gmina Krasocin/Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Krasocinie. Celem głównym  projektu był wzrost kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć wyrównawczych i specjalistycznych u min. 80 (38K/42M) ze Szkoły Podstawowej w Bukowie.  
W projekcie uwzględnione były  następujące zadania:
1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego i matematyki 
2. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
3. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej (dodatkowo raz w miesiącu wyjazd na basen)
4. Zajęcia logopedyczne
5. Szkolny Ośrodek Kariery Zawodowej (dodatkowo wyjazdy do zakładów pracy)
6. 2 wyjazdy edukacyjne: do Warszawy (2-dniowy) VI 2014 r. i do Krakowa (1-dniowy) V 2015 r.

W ramach w/w zadań prowadzono szereg ciekawych zajęć, które odbywały się w gabinecie terapii pedagogicznej. Gabinet ten z funduszy projektowych został urządzony i wyposażony w wiele pomocy dydaktycznych np. tablicę interaktywną z projektorem i laptopem, meble do gabinetu, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny, dyktafon, magnetofony, książki, programy multimedialne, sprzęt sportowy i inne.
Aby umożliwić udział w zajęciach wszystkim uczniom zakupiono transporter schodowy, który pozwalał swobodnie przemieszczać się między piętrami dzieciom na wózkach.
Dnia 27 maja odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, na które licznie przybyli zaproszeni goście, beneficjenci i ich rodzice. Miło nam było gościć także tych wszystkich, którzy chętnie wspierali i współpracowali przy realizacji projektu.

Serdecznie powitaliśmy:

Sekretarza Gminy - Pawła Włodarskiego

Skarbnika Gminy - Ewę Kanios

Kierownika ZOPO w Krasocinie - Irenę Kuśmierczyk

Radnych Gminy Krasocin - Agatę Mietelską i Bogdana Bukowskiego

Doktor Ewę Szczecińską

Pracowników ZOPO w Krasocinie - Henrykę Robak i Gabrysię Kościołek


Mamy nadzieję, że główny cel projektu, jakim był wzrost kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć wyrównawczych i specjalistycznych w Szkole Podstawowej w Bukowie został zrealizowany. Zakupiony sprzęt i pomoce będą nam długo służyć, jak również  przyczyniać się do podnoszenia jakości pracy szkoły.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót
Ostatnia aktualizacja: